11ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 13 Καστοριά    2467024245    6944695887

 

       Ασφάλειες Καστοριάς


 

  • Σας προσφέρουμε λύσεις και είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε...
  • Επενδύουμε  στον  παράγοντα  άνθρωπο  στηρίζοντας  την  προσπάθεια  και  την  εργατικότητα  με  στόχο  την  ανάπτυξη  όλων  μας...

 


 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι 

Οι επιχειρηματίες και οι εμπορευόμενοι διατρέχουν σοβαρούς οικονομικούς κινδύνους, από την αναξιοχρεότητα ορισμένων μελών του κύκλου των συναλλαγών τους.

Οι σχετικές οικονομικές απώλειες μπορεί να οφείλονται είτε στην αφερεγγυότητα και την παντελή άρνηση πληρωμής, είτε ακόμα στην παρατεινόμενη αναβολή εξοφλήσεως των οφειλών.

Η ασφάλιση πιστώσεων έχει αντικείμενο να καλύψει τις οικονομικές αυτές απώλειες.

Οι ασφαλίσεις πιστώσεων διακρίνονται σε ασφαλίσεις:

  • Γενικής αφερεγγυότητας
  • Εξαγωγικών πιστώσεων
  • Πωλήσεων με δόσεις
  • Ενυπόθηκων πιστώσεων
  • Αγροτικών πιστώσεων

Ιδιαίτερα στις εξαγωγικές πιστώσεις οι κίνδυνοι είναι πολύ μεγάλοι και μπορεί να οφείλονται σε λόγους εντελώς ανεξάρτητους από την βούληση των οφειλετών.

Η κήρυξη ενός πολέμου ή ακόμα η επιβολή περιοριστικών μέτρων στην εξαγωγή συναλλάγματος, ο πολιτικός δηλαδή κίνδυνος (political risk) είναι μεγάλος γι' αυτό και δεν καλύπτεται πάντοτε από ιδιώτες ασφαλιστές.

Ο πολιτικός κίνδυνος αντιμετωπίζεται συνήθως από διμερείς και πολυμερείς διακρατικές συμφωνίες που λειτουργούν με τον όρο της αμοιβαιότητας ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση των μέτρων περιορισμού εξαγωγής συναλλάγματος και την περίπτωση κηρύξεως πολέμου.

Εγγυήσεις (Guarantees)

α) Άμεσες εγγυήσεις (Fidelity Guarantee)

Η πλήρωση ορισμένων θέσεων εμπιστοσύνης σε μια επιχείρηση, όπως τα ταμεία του εισπράκτορα, του διαχειριστή υλικού, του συμβούλου κλπ. συνεπάγεται πολλές φορές οικονομικές απώλειες για την επιχείρηση, λόγω ανεντιμότητας των ατόμων που κατέχουν τις θέσεις αυτές.

Αντικείμενου αυτού του ασφαλιστικού είδους είναι να προστατεύσει τον ασφαλισμένο από την ανεντιμότητα αυτή των υπαλλήλων και των συνεργατών, (γι'αυτό και λέγεται ασφάλιση εμπιστοσύνης υπαλλήλων και συνεργατών), που μπορεί να εκδηλωθεί με την μορφή αθετήσεως οικονομικών υποχρεώσεων, της υπεξαιρέσεως της ιδιοποιήσεως.

β) Έμμεσες εγγυήσεις

Είναι οι εγγυήσεις καλής εκτελέσεως έργου, επιστροφής δανείου, εκπληρώσεως υποχρεώσεων από συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών και λοιπές εμπορικής φύσεως εγγυήσεις, (commercial fidelity guarantees), για τις οποίες συνήθως η εγγυοδοτική δραστηριότητα ασκείται από τις τράπεζες με τις σχετικές εγγυητικές επιστολές, γι' αυτό και δεν έχει αναπτυχθεί στην χώρα μας σχετικός ασφαλιστικός κλάδος. 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef12109 #170714114410